1
Bạn cần hỗ trợ?

PHÂN TÍCH NHU CẦU

Nhu Cầu Thấp

Hệ thống 3 kWp trở xuống cho gia đình dùng điện 300 ngàn – 700 ngàn đồng/tháng (150  – 300 kWh/tháng)

 

Nhu Cầu Trung Bình

Hệ thống 3 – 5 kWp cho gia đình dùng điện 800 ngàn - 1,3 triệu đồng/tháng (350 – 600 kWh/tháng)

 

Nhu Cầu Cao

Hệ thống 5 – 10 kWp cho gia đình dùng điện 1,3 – 2,7 triệu đồng/tháng (650  – 1100 kWh/tháng)

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT

PHÂN TÍCH NHU CẦU

Nhu Cầu Thấp

Hệ thống 3 kWp trở xuống cho gia đình dùng điện 300 ngàn – 700 ngàn đồng/tháng (150  – 300 kWh/tháng)

 

Nhu Cầu Trung Bình

Hệ thống 3 – 5 kWp cho gia đình dùng điện 800 ngàn - 1,3 triệu đồng/tháng (350 – 600 kWh/tháng)

 

Nhu Cầu Cao

Hệ thống 5 – 10 kWp cho gia đình dùng điện 1,3 – 2,7 triệu đồng/tháng (650  – 1100 kWh/tháng)