1
Bạn cần hỗ trợ?

Phân tích nhu cầu

Hệ Thống Cơ bản

Hệ thống 50 kWp trở xuống thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện dưới 25 triệu/tháng.

 

Hệ Thống Trung Bình

Hệ thống 50 – 100 kWp thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện 25 - 50 triệu/tháng.

 

Hệ Thống Nâng Cao

Hệ thống 100 kWp trở lên thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện trên 50 triệu/tháng.

Bảng phân tích hiệu quả đầu tư điện NLMT

Phân tích nhu cầu

Hệ Thống Cơ bản

Hệ thống 50 kWp trở xuống thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện dưới 25 triệu/tháng.

 

Hệ Thống Trung Bình

Hệ thống 50 – 100 kWp thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện 25 - 50 triệu/tháng.

 

Hệ Thống Nâng Cao

Hệ thống 100 kWp trở lên thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện trên 50 triệu/tháng.